сметка

 • 91а конто — (итал а conto) трг на сметка на нешто, однапред …

  Macedonian dictionary

 • 92агент-провокатор — (лат agens provocator предизвикувач) а) платен предизвикувач на безредија, поттикнувач на немири за туѓа сметка, б) таен полициски орган што има задача да стекне доверба кај политички сомнителните, а потоа да ги наведе на вршење на казниви дела …

  Macedonian dictionary

 • 93ажио-конто — (фр agio conto) трг сметка за добивката, односно загубата при промена на некој вид пари, вредносни хартии и сл …

  Macedonian dictionary

 • 94аконтација — (итал а conto) давање или примање на еден дел пари однапред за сметка на нешто, аванс …

  Macedonian dictionary

 • 95аконтира — (итал а conto) даде/дава или прими/прима пари однапред на сметка на нешто, даде/дава или прими/прима аванс …

  Macedonian dictionary

 • 96алокација — (лат allocatio) 1. додавање, додаток, 2. трг одобрување на некоја сметка или на ставка подоцна внесена во сметката …

  Macedonian dictionary

 • 97апирман — (фр apurement) трг проверување, заверување на сметка …

  Macedonian dictionary

 • 98апоентира — (фр appointer) 1. одреди/одредува плата, плати/плака, 2. одреди/одредува рок, 3. спореди/споредува сметка со трговските книги …

  Macedonian dictionary

 • 99биланс — (лат bilanx) 1. банк завршна сметка (обично годишна) на приходите и расходите, 2. фиг краен исход, резултат на нешто …

  Macedonian dictionary

 • 100бирократија — (фр bureau, грч krateo) Форма на политичка, административна и економска организација што се темели врз семокта на еден крут политичкоадминистративен апарат на една репресивна владејачка група што се стреми да прерасне во нова социјална класа… …

  Macedonian dictionary