сметка

 • 31контира — (лат. contare) стави/става во сметка, внесе/внесува во сметка …

  Macedonian dictionary

 • 32конто — 1.(итал. conto) сметка, трговска сметка. 2.(порг. conto) парична единица во Португалија (1 конто = 100 ешкудоси) …

  Macedonian dictionary

 • 33н — седумнаесетта буква од македонската кирилица и од македонската латиница (N, n) како скратеница: n. = номен, нумерус, неутрум, номинативус (на римски натписи и ракописи) N меѓународна скратеница за: север (анг. North, фр. Nord, гер. Nord) N. В.… …

  Macedonian dictionary

 • 34сторнира — (итал. stornare) 1. запре/запира, поништи/поништува сметка во книговодството 2. запре/запира наплата, исплата 3. исправи/исправа грешка во книжењето на некоја сметка во книговодството …

  Macedonian dictionary

 • 35сторно — (итал. Storno) 1. во книговодството: а) поништување на сметка; 6) исправање на сметка, на документ, книжење 2. фиг. запирање на работа воопшто …

  Macedonian dictionary

 • 36чек — (анг. check) вредносна, парична хартија со која се земаат пари во банка или пошта на сметка на давачот на чекот кога парите не се издаваат туку само се пренесуваат од една сметка на друга, се работи за т. н. бариран, врзан чек …

  Macedonian dictionary

 • 37изгодно ми е — словосъч. изнася ми, имам сметка, понася ми, иде ми на сметка словосъч. угодно ми е, удобно ми е, добре ми е …

  Български синонимен речник

 • 38имам интерес — словосъч. изнася ми, имам полза, изгодно ми е, на сметка ми е, имам сметка …

  Български синонимен речник

 • 39отърва ми — словосъч. идва ми на сметка, изгодно ми е, имам сметка, имам полза, изнася ми, от полза ми е, допада ми …

  Български синонимен речник

 • 40ФОРМОВОЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ — вид технологической оснастки для уплотнения формовочной и стержневой смеси (рис. Ф 20). Формовочный инструмент применяют при ручной и машинной формовке. В зависимости от назначения формовочный инструмент разделяют на две группы. К первой группе… …

  Металлургический словарь