сметка

 • 121контокорент — (итал. conto corrente) трг. тековна сметка …

  Macedonian dictionary

 • 122кредитна картичка — (лат. credere верува, carduus лист) картичка за безготовинско плаќање на која имаат право сопствениците на тековна и жиро сметка во некои случаи важи за целиот свет …

  Macedonian dictionary

 • 123лажира — (фр. lacher) намерно (од некаква сметка) губи на некој натпревар …

  Macedonian dictionary

 • 124ликвидатор — (лат. liquidator) лице што врши пресметување и расчистување на сметка, што врши ликвидација …

  Macedonian dictionary

 • 125маклер — (гер. Makler) трговски посредник човек што посредува за сметка на некој друг при договори за купување или продавање на стока, вредносни хартии, транспорт и др тоа му е постојана професија …

  Macedonian dictionary

 • 126макро — 1. (фр. maquereau) подведувач, сводник пропаднат човек што живее на сметка на жени со лесен морал сопственик на јавна куќа. 2. (анг. macro) комп. команда дефинирана и именувана од корисникот што содржи множество команди запишани како засебен фајл …

  Macedonian dictionary

 • 127математичар — (лат. mathematicus) 1. стручњак по математика 2. наставник по математика 3. фиг. сметкаџија …

  Macedonian dictionary

 • 128неоимпресионизам — (грч. neos, лат. impressio) модернистички правец во сликарството што го вовеле француските и белгиските сликари кои (покрај идејата за набљудување на природата) водат сметка и за резултатите од т. н. научно експериментирање неоимпресионистите… …

  Macedonian dictionary