сметка

 • 101блокира — (фр. bloquer) 1. вој. и спорт, врши блокада 2. во сообраќајот: прегради/ преградува пат, премин и сл. 3. затвори/ затвора телефонска линија, што ја зафатил некој претплатник, за други претплатници 4. обземе/обзема (во душевна смисла),… …

  Macedonian dictionary

 • 102бонификација — (лат. bonification) 1. екон. подобрување 2. надоместок, отштета 3. банк. подобрување на сметка 4. попуст во цената …

  Macedonian dictionary

 • 103бордел — (фр. bordel) јавна куќа.(фр. bordereau) 1. попис, листа, регистар 2. извод 3. сметка …

  Macedonian dictionary

 • 104борсталски систем — (по англискиот град Борстал) специјален воспитен систем за малолетни престапници се состои од душевна и друштвена соработка на воспитувачот и воспитаниците, при што посебно се води сметка за тоа дека поединецот најлесно се поправа во допирот со… …

  Macedonian dictionary

 • 105волунтаризам — (лат. voluntas волја) 1. фил. филозофија според која волјата е темел на се што постои (Шопенхауер, Ниче) 2. во психологијата: учење што и придава на волјата главна улога во душевниот живот (Вунд, Минштерберг) 3. екон. произволно и неодговорно… …

  Macedonian dictionary

 • 106дефицит — (лат. deficit) кусок, помал износ во сметка, сума за која приходите се помали од трошоците …

  Macedonian dictionary

 • 107дилер — (анг. dealer) трг. самостоен трговец што купува и продава вредносни хартии од свое име и за своја сметка …

  Macedonian dictionary

 • 108дискретен — (лат. discretus) 1. разбран, внимателен 2. што чува тајна, сигурен, доверлив 3. претпазлив, одмерен 4. што води сметка за чувствителноста на другите 5. ненаметлив, умерен, внимателен 6. префинет, воздржан, што не се истакнува бучно …

  Macedonian dictionary

 • 109докусури — (тур. kusur остаток) 1. исплати/исплатува долг, салдира сметка 2. дотолчи/дотолчува, уништи/уништува 3. докрајчи/докрајчува …

  Macedonian dictionary

 • 110есап — (тур. hesap) 1. сметка 2. број 3. процена …

  Macedonian dictionary